Ny i styret?

Å være styreleder i et borettslag eller sameie kan være både interessant og givende, men ledervervet innebærer også mange plikter og et stort ansvar. Her får du oversikt over de viktigste oppgavene og ansvarsområdene du har som styreleder.


Styrets oppgaver og plikter

Det er styret, med styrelederen i spissen, som leder boligselskapet. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser. Altså er det styret sin oppgaven å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i sameiermøtet , og å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste. Samtidig bør styret ha et overordnet mål om å skape et godt bomiljø.

Å drifte boligselskapet innebærer å holde oversikt over økonomien, kreve inn fellesutgifter, betale regninger, håndtere HMS-oppgaver og kalle inn til og holde styremøter. Det er også styrets oppgave å ta seg av vedlikehold av bygningene og fellesarealene. Dette kan være bestilling av vaktmestertjenester og renhold, og å engasjere håndverkere og entreprenører til oppussing- og rehabiliteringsprosjekter.
 

Styrets ansvar

Styret velges av eierne i boligselskapet for en periode på to år. I denne perioden har du som styreleder eller styremedlem et personlig ansvar for å overhold pliktene som inngår i styrevervet. Avtaler som er inngått med tjenesteleverandører og samarbiedspartnere gir ikke fritak for pliktene. Tvert i mot skal styret sikre at driftsavtalene oppfylles og utføres på en forsvarlig måte.

Dersom personer eller gjenstander skades som følge av at styret ikke følger opp sine plikter, kan det enkelte styremedlem bli hold personlig ansvarlig. Slike situasjoner oppstår heldigvis ytterst sjelden, og du som styrmedlem vil i de fleste tilfellene være dekket av boligselskapets styreansvarsforsikring.
 

Tidsomfang og honorar

Styrearbeidet gir ofte bred kontakt med mange av beboerne i boligselskapet. Det kan dukke opp situasjoner som klager mellom naboer eller beboere som bryter borettslagets husordensregler eller ikke overholder sine økonomiske forpliktelser som betaling av felleskostnadene. Som styreleder har du ansvar for å løse slike situasjoner på en rettferdig måte og i henhold til borettslagsloven.

Beboerne forventer ofte stor grad av tilgjengelighet fra styret, og spesielt styrelederen. Styret mottar ofte mange spørsmål og henvendelser fra beboerne, og forholdet mellom ris og ros kan være ubalansert. Mange opplever derfor styrevervet som krevende, både når det gjelder bruk av tid og energi.

Du mottar et honorar for arbeidet du gjør i styret. Størrelsen på honoraret fastsettes av generalforsamlingen eller sameiemøtet, og varierer fra et boligselskap til et annet. Vanligvis vil styret få et honorar som de fordeler seg i mellom i tråd med et vedtak i styret. Det vil være naturlig å fordele honorarer i henhold til arbeidsbelastning og ansvar.