Vedtekter for Indre Salten Boligbyggelag

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 03.12.90. Sist endret 27.04.04

1. Innledende bestemmelser


1-1 Formål

A/L Indre Salten Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne.

I tillegg har boligbyggelaget til formål å:

 • framforhandle fordeler på vegne av andelseierne.
 • forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne.
 • eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut.
 • drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar.
 • foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital.
 • drive eiendomsmegling.
   

1-2 Forretningskontor
Boligbyggelaget har forretningskontor i Fauske kommune.

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
 

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 500,-.

(2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser.

(3) Boligbyggelaget skal alltid være åpent for nye andelseiere. Alle andeler gir like rettigheter og
     plikter så framt ikke annet følger av loven. Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig.

(4) Styret kan nekte søkeren å bli andelseier når det foreligger saklig grunn til det. Avslår styret
      en søknad om å bli andelseier, skal søkeren underrettes om grunnet til avslaget og at han ka
      kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling.

(5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie en andel i
      boligbyggelaget. Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag må samtlige sameiere eie en andel
      i boligbyggelaget.

(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst
      like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

(7) Andelseierne skal betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av generalforsamling til
      kr. 150,-.

2-2 Overføring av andel

(1) En andel kan ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke.

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens
      eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i
      samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen i de to siste årene har hørt til samme
      husstand som den tidligere eieren.

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller
      skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i
      husstandsfellesskapslovenes § 3.

(4) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget kan andelen i
      boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

(5) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til boligbyggelaget, selv om
      samtykke ikke er nødvendig.

(6) Hvilke rettigheter som følger andelen ved overføring, herunder ansiennitet, framgår av regler
      fastsatt av boligbyggelagets generalforsamling og eventuelle utfyllende regler fastsatt av
      styret.

2-3 Utmelding – utelukking

(1) En andelseier kan melde seg ut av boligbyggelaget. Dette gjelder ikke andelseier som har
     bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig.

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5.

(3) Andelseier som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få
      tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten.

2-4 Tildeling av boliger

(1) Boligbyggelaget foretar tildeling av nye boliger på bakgrunn av de regler generalforsamlingen
      har fastsatt om ansiennitet. Når boligbyggelaget peker ut medlem som skal fjøre forkjøpsrett
      gjeldende til andel eller bolig eller på annen måte fordeler boliger, skjer dette på grunnlag av
      den ansiennitet de andelseiere har som er interessert i vedkommende bolig. Styret kan vedta
      at ansiennitetsreglene skal fravikes.

(2) Andelseier som bor i bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny
     eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den andelseieren vedkommende borettslag
     eller boligbyggelag utpeker.
 

3. Styret og dets vedtak

3-1 Styret

(1) Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 6 andre medlemmer med 3
      varamedlemmer. Av disse oppnevner Fauske kommune 1 styremedlem og 1 varamedlem.

(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges
      for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(4) Dersom boligbyggelaget har mer enn 10 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett
      styremedlem og en observatør med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. I lag
      med mer enn 50 ansatte kan flertall av de ansatte kreve at opp til en tredjedel og minst to av
      styremedlemmene med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte.

3-2 Styrets oppgaver

(1) Forvaltningen av boligbyggelaget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig
      organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og
      boligbyggelagets virksomhet for øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov,
      forskrifter, vedtekter, og generalforsamlingens vedtak.

3-3 Styrets vedtak

(1) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges
      skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at
      styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan
      behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.
      Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte.

(2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i
      saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de
      fremmøtte, likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for
      beslutningen.

3-4 Representasjon og fullmakt

(1) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne firmaet.
 

4. Generalforsamlingen


4-1 Myndighet

(1) Den øverste myndigheten i boligbyggelaget utøves av generalforsamlingen.

4-2 Tidspunkt for generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling holder hver år før 1 juli.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller
      minst en tjuedel av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som
      ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter
      at kravet er framsatt.

4-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling

(1) Generalforsamlingen innkalles av styret.

(2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte. Innkallingen må
      være kommet fram senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som
      skal behandles være klart angitt.

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til
      styret innen 1 april. Delegerte har rett til å få tatt opp spørsmål som blir meldt skriftlig til
      styret i så godt til at det kan tas med i innkallingen.

4-4 Delegerte

(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.

(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:

 • Andelseierne i tilknyttede/frittstående borettslag velger på generalforsamling i borettslaget
  en delegert med varamedlem for hver fylte 30 andelseiere, dog minst en delegert med
  varamedlem.
 • Øvrige andelseiere velger en delegert med varamedlem for hver 50 andelseiere regnet etter
  tallet på andelseiere ved siste årsmøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse andelseierne til
  møte hvor valget av delegerte blir foretatt. Innkalling skjer ved kunngjøring i minst en avis
  med et varsel på minst 1 uke.

Valg av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg.

4-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen

(1) Ordinær generalforsamling

 • Godkjenning av årsmelding og årsregnskap.
 • Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret.
 • Valg av valgkomite som skal ha 3 medlemmer med like mange varamedlemmer hvorav styret
  oppnevner ett medlem med varamedlem. Flertallet av komiteens valgte medlemmer og
  varamedlemmer skal velges blant andelseierne som ikke er tildelt bolig gjennom
  boligbyggelaget.
 • Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.
 • Eventuelt valg av revisor.
 • Andre saker som er nevnt i innkallingen

(2) Ekstraordinær generalforsamling

På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.

4-6 Møteledelse og protokoll

(1) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for
      generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med
      opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal legges ved protokollen.

4-7 Stemmerett og avstemming

(1) Hver delegert har en stemme på generalforsamlingen. Med de unntak som følger av loven
      eller vedtektene krever alle vedtak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står
      stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har
      stemmerett. De delegerte kan ikke møte med fullmektig.

(2) Ved valg kan generalforsamling på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes
      som valgt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.
 

5. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

5-1 Inhabilitet

(1) Ingen kan selv eller ved fullmektig, som fullmektig eller som delegert delta i en avstemning
      på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor
      boligbyggelaget, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom
      andelseieren, fullmektigen eller den delegerte har en vesentlig interesse i saken som kan
      være stridene mot boligbyggelaget.

(2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig
      betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha
      framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig
      leder.

5-2 Taushetsplikt

(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder i boligbyggelaget har plikt til å bevare taushet overfor
      uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten få vite om noens personlige
      forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

5-3 Mindretallsvern

(1) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere
      eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

(2) Styret og andre som etter boligbyggelagslovens §§ 6-27 til 6-29 representerer
      boligbyggelaget, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en
      urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.
 

6. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

6-1 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

6-2 Forholdet til boligbyggelagsloven

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av

06.06.2003 nr. 38.